A levéltárról
Nyitva tartás, elérhetőség
Levéltártörténet
Munkatársaink
Bemutatkozó kisfilm
Levéltártörténeti érdekességek
Hírek
Kutatószolgálat
Ügyfélszolgálat
„LEVELEK A MÚLTBÓL”
Segédletek
Kiadványok
Rendezvények
Kutatótábor / Raziskovalni tabor
E-documenta Pannonica

Levéltártörténet
Vas Megyei Levéltár 1950-ben Szombathelyi Állami Levéltár néven jött létre, amikor az 1950. 29. sz. törvényerejű rendelet Vasvármegye és Szombathely város levéltárait egységes szervezetté nyilvánította.
   A minisztérium közvetlen irányítása alatt álló intézmény 1952-1967-ig Vasmegyei Közlevéltár néven működött.
   A levéltár, mint megyei közgyűjtemény, kormányhatározat alapján, 1968. január 1-től Vas Megyei Levéltár néven, Vas Megye Tanácsa Végrehajtó Bizottsága hatáskörébe került.

Vasvármegye archívumának iratai a XVI. századtól maradtak fenn.  A megyei archívum helyiségeit 1779-ben a megyeháza földszintjén alakították ki. A rohamosan szaporodó iratanyagot a XIX. században már a megyeháza pincéjében is tárolták. A levéltár megfelelő elhelyezésére a megszűnt megyebörtön dologházának bepolcozása után, 1890-ben került sor. A jegyzőkönyveket és fontosabb iratokat 1944-ben Ausztriába szállították. A dokumentumokat tartalmazó ládák, a grazi levéltárból, csak 1948-ban kerültek vissza Szombathelyre. Az 1945. március 4-én Szombathely belvárosát bombatámadás döntötte romba. Ekkor a megyei levéltár épületében is hatalmas károk keletkezett. Egyik tűzfala kidőlt, a légnyomás az iratokat széjjelszórta.
   Szombathely város jegyzőkönyveit és okleveleit a városházán őrizték.
   A középkori iratokat 1605-ben Bocskai csapatainak támadásakor Németújvárra menekítették. A biztonságosnak vélt várban azonban tűz ütött a régi szombathelyi iratok ekkor pusztultak el. 1838-ban a városi tanács új épületbe költözött.
   Iratait a „Dimicante” házba (Szily János u.) szállították. Az archívum szerencsére itt maradt az új városháza felépítése után is, így az 1945-ös bombázásban romba dőlt épületben csak XX. századi, elsősorban műszaki iratok semmisültek meg.

   1972-ben Kőszegen fióklevéltár jött létre. Ekkor a szabad királyi város 1951-ben Szombathelyre szállított iratanyagát visszavitték Kőszegre és a Jurisich téri úgynevezett „lábas ház” levéltárrá alakított helyiségeiben helyezték el.
   1998 decemberében döntött a parlament arról, hogy Vas megye több mint egy milliárdos címzett támogatást kap a levéltár felújítására. Az új épülettel bővített intézmény avatására 2002. februárjában került sor.
   Vas megye levéltárában, napjainkban őrzött legértékesebb források a 705 db Mohács előtti középkori oklevél, továbbá a megyei közgyűlési jegyzőkönyvek, amelyek 1595-től 1849-ig hiánytalanul megvannak. A közgyűlés anyaga mellett említést érdemelnek a 17. századtól fennmaradt úrbéri összeírások, a Mária Terézia-féle úrbérrendezés iratai, az országgyűlési követutasítások (18-19. század), a határjárások gyűjteménye és a királyi adománylevelek. Gazdaságtörténeti szempontból külön értéket képviselnek a megye adószedőjének iratai (17-19. század). A megyei törvényszék tiszti pereinek anyaga (1765-1767) a jobbágyok helyzetéről és mozgalmairól ad képet.
   A Vasvár-Szombathelyi Káptalan hiteleshelyi iratanyagát 1959 óta őrzi a levéltár. A káptalan jegyzőkönyvei és iratai (1543-1874).
   
A városok és községek fondfőcsoportjának az egyik legjelentősebbike Kőszeg szabad királyi város feudális kori iratai (1529-1848). Jegyzőkönyvei 1572-től maradtak fenn folyamatosan. A titkos levéltár (három sorozat) a város régi kiváltságleveleit őrzi. A város feudális kori anyaga azért is különös érdeklődésre tarthat számot, mivel Kőszeg 1649-ig az alsó-ausztriai kormányhatóságokhoz és kamarához tartozott, és benne nem a magyar jog szerint igazgattak és ítélkeztek. Nagy értékei a fióklevéltárnak Kőszeg 1532-es ostromára vonatkozó iratok, valamint azok a városi számadások, amelyek a kőszegi kereskedők hazai és külföldi kapcsolataira is fényt vetnek. Szombathely város jegyzőkönyvei az 1606-os esztendővel kezdődnek. A város közigazgatási iratanyaga a kapitalista korból teljesnek mondható, közgyűlési és annak bizottsági iratait azért is érdemes külön kiemelni, mert benne találjuk a dualizmuskori városfejlődés pénzügyi és gazdasági hátterét.


A levéltár anyagáról megjelent segédletek:
A Vas Megyei Levéltár fondjainak jegyzéke. Bp. 1969.;
Kéziratos térképek a Vas Megyei Levéltárban. Bp. 1968.;

Jelentős kiadványai:
Vas megye múltjából. Levéltári évkönyv 1-3. Szombathely, 1976-1986.;
Levéltári füzetek. 1-9. Szombathely, 1988-1994.

 


 
 
Copyright © 2010. Vas Megyei Levéltár. Minden jog fenntartva.