A levéltárról
Kutatószolgálat
Kutatószolgálat
Levéltári szakkönyvtár
Ügyfélszolgálat
„LEVELEK A MÚLTBÓL”
Segédletek
Kiadványok
Rendezvények
Kutatótábor / Raziskovalni tabor
E-documenta Pannonica

2015. február

 

A gyarapodási jegyzék betűrendbe rendezve rövid címleírásokkal tartalmazza a 2015 februárjában a könyvtárba vásárlás, ajándék, csere útján beérkezett és állományba vett dokumentumokat.


Könyvek

A 2001-2004 között megrendezett Előadások Pécs történetéből című konferenciák válogatott előadásai / szerk. Pilkhoffer Mónika, Vonyó József. — Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2006. — 362 p. — (Tanulmányok Pécs történetéből ; 18.)

A 2006. és 2007. évi Előadások Pécs történetéből c. konferenciák válogatott előadásai / szerk. Kaposi Zoltán és Vonyó József. — Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2009. — 440 p. — (Tanulmányok Pécs történetéből ; 20.)

ANTALL József: Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból születése 80. évfordulója tiszteletére / összeáll. Kapronczay Károly. — Budapest : M. Orvostört. Társ. : Semmelweis Orvostört. Múz., Kvt. és Lvt. ; [Piliscsaba] : Mati, 2012. — 498 p. — (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára ; 95.)

BALOGH Béni, L.: Küzdelem Erdélyért : a magyar-román viszony és a kisebbségi kérdés 1940-1944 között. — Budapest : Akad. K., 2013. — 335 p.

Bánffi Dienes elárultatása : levelek, okiratok, korabeli vallomások / vál., az előszót írta és a jegyz. kész. Sebestyén Mihály. — Marosvásárhely : Mentor, cop. 2012. — 256, [1] p. — (Erdélyi ritkaságok sorozat ; 7.)

BARABÁSSY Sándor: Egy reneszánsz mecénás főúr a 15-16. századi Erdélyben : Barlabássy Lénárd erdélyi alvajda, székely alispán kora és tevékenysége a dokumentumok tükrében. — [Šamorín] : Méry Ratio, 2012. — 175 p.

BENDA Jenő: A béke kálváriaútján : egy újságíró naplója a párizsi békekonferenciáról. — [Šamorín] : Méry Ratio : Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, 2013. — 215, [7] p. — (Pro minoritate könyvek)

BENKŐ Melinda, T.: 111 szó az építészetről. — Budapest : Terc, cop. 2013. — 120 p.

BIBÓ István: A demokratikus közösségi értékelés és magatartás mintái. — [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, cop. 2012. — 411 p. — (Bibó István munkái ; 11.)

BIBÓ István: Visszaemlékezések. — [Budapest] : Argumentum : Bibó I. Szellemi Műhely, cop. 2012. — 455 p. + DVD. — (Bibó István munkái ; 12.)

BÍRÓ Márton: Padányi Bíró Márton veszprémi püspök végrendelete, 1762 / kiadásra előkészítette Hermann István és Jakab Réka. — Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., 2013. — 140, [1] p. + mell. ([32] p.). — (Veszprém Megyei Levéltár kiadványai ; 31.)                                               280 B 67

BORSI-KÁLMÁN Béla: Megközelítések II. : tanulmányok, esszék, beszélgetések. — Budapest : Lucidus, 2012. — 256 p. — (Kisebbségkutatás könyvek)

BORSI-KÁLMÁN Béla: Nemzetstratégiák : politológiai és társadalom-lélektani esszék, tanulmányok a román-magyar (francia), a szlovák (cseh)-magyar, a francia-amerikai és a német-francia viszony történetéből. — [Šamorín] : Méry Ratio, 2013. — 328, [1] p. — (Pro minoritate könyvek)

BÖRÖCZ Enikő: Egyházfő viharban és árnyékban : Ordass Lajos evangélikus hitvalló püspöki szolgálata, 1945-1958. 1. köt. — Budapest : Luther, 2012. — 566 p. — (Evangélikus gyűjteményi kiadványok ; 6.). (Egyház a szocializmusban ; 2.)

DARDOT, Pierre – LAVAL, Christian: A globálrezon : a neoliberalizmus mútlja és jelene. — Budapest : EgyKettő K., 2013. — 487 p.

DOMBRÁDY Lóránd: A legfelsőbb hadúr és hadserege. — 2., átd. kiad. — Budapest : Kairosz, 2012. — 333, [10] p.

DUPKA György: Hova tűnt a sok virág..." : időutazás az Uralba magyar és német rabok (1941-1955) nyomában : történelmi szociográfia. — Ungvár ; Budapest : Intermix, 2013. — 224 p. — (Kárpátaljai magyar könyvek ; 221.)

Az Előadások Pécs történetéből '96 és az Előadások Pécs történetéből '97 című konferenciák válogatott előadásai / szerk. Font Márta és Vonyó József. — Pécs : Pécs Története Alapítvány, 1999. — 344 p. — (Tanulmányok Pécs történetéből ; 5-6.)

Az Előadások Pécs történetéből 98', Előadások Pécs történetéből 99' és az Előadások Pécs történetéből 2000 című konferenciák válogatott előadásai / szerk. Varga Lajos és Vonyó József. — Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2001. — 306 p. — (Tanulmányok Pécs történetéből ; 10-11-12.)

A Falufejlesztési Társaság és a Magyar Építőművészek Szövetségének Csütörtöki iskola faluszemináriumán elhangzott beszélgetések válogatott gyűjteménye, 2006-2011 / szerkesztő-beszélgetőtárs Krizsán András. — Budapest : Terc, cop. 2012. — 269, [2] p.

FEDELES Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi összetétele a késő középkorban, 1354-1526. — Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2005. — 481 p., [7] t.fol. — (Tanulmányok Pécs történetéből ; 17.)

FEHÉR Géza: A bolgár-török műveltség emlékei : és magyar őstörténeti vonatkozásaik. — Budapest : Cédrus Műv. Alapítvány : Napkút K., 2013. — 195, [4] p., [1] t.fol. — (Ómúltunk tára ; 9.)  

Fischer Béla visszaemlékezései / közread., a bevezetőt, a jegyzeteket és a mellékleteket írta Visy Zoltán. — Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2006. — 278 p. — (Források Pécs történetéből ; 1.)

FÖLDI Eszter: A képzőművészet mostohagyermeke : a magyar művészgrafika kezdetei, 1890-1914. — Budapest : L'Harmattan : MNG : Könyvpont, cop. 2013. — 309, [1] p. — (Határesetek ; 2.)

GLIBONJSKI, Milan: Pécs szerb megszállása egy szerb újságíró szemével : Milan Glibonjski visszaemlékezései / ford., a bevezetőt, a jegyzeteket és a névmutatókat írta, ... szerk. Hornyák Árpád. — Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2006. — 141 p. — (Források Pécs történetéből ; 2.)

GRÁFIK Imre: A nyereg. — 2. bőv. kiad. — Budapest : Népr. Múz., 2012. — 140 p. — (Catalogi Musei Ethnographiae ; 6.)

HEGYI Klára: Török források Pécs 16. századi történetéhez. — Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2010. — 294 p. — (Források Pécs történetéből ; 3.)

HERMANN Attila – SZANYI Miklós: "Csak előre, édes fiam..." : a magyar Szent Korona országaiból sorozott hadosztályok, ezredek és zászlóaljak jelvényei a Nagy Háborúban. — Debrecen : Méliusz Közp., 2012. — 247 p.

Hungarian Gypsy picture book : the historic iconology of the Gypsies in Hungary, 1686-1914. — Budapest : Magyar Mercurius, 2013. — 315 p.

IGNÁCZ Károly: Budapest választ : parlamenti és törvényhatósági választások a fővárosban, 1920-1945. — [Budapest] : Napvilág, cop. 2013. — 198, [1] p.

Író a száműzetésben: Mikes Kelemen / szerk. Tüskés Gábor. — Budapest : Universitas, 2012. — 355 p., [24] t. — (Historia litteraria ; 28.)

Isten háta mögött : történetek teremtő emberekről / [szerk. Szőnyi Szilárd]. — [Budapest] : Heti Válasz, cop. 2012. — 231 p.

JÁNOSKA Antal – HORVÁTH Ferenc: Zsugaléria : képeslap és kártya a humor tükrében. — Budapest : Pont, cop. 2012. — 100, [1] p. — (Csintalan múzsa sorozat)

KÁRMÁN Gábor: Egy közép-európai odüsszeia a 17. században : Harsányi Nagy Jakab élete. — Budapest : L'Harmattan : Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány, cop. 2013. — 335, [2] p. — (Mikrotörténelem ; 5.)

KISS Gy. Csaba: Nemzetek és előítéletek : esszék, tanulmányok az Adriától a Balti-tengerig. — Budapest : Nap, 2013. — 227 p. — (Magyar esszék)

KÓKA Rozália: Napsugárkisasszonyok a történelem vasmarkában : 2. kötet. — [Budapest] : Timp, 2012. — 134 p., [24] t.

A Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai / szerk. Font Márta és Vargha Dezső. — Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2003. — 309 p. — (Tanulmányok Pécs történetéből ; 13.)

A KSH Könyvtár 1945 előtti magyar és magyar vonatkozású térképei / [szerk. Nemes Erzsébet]. — Budapest : KSH Kvt., cop. 2013. — 430 p.

LENGYEL András: A mindennapok szemüvegkészítői : sajtótörténeti tanulmányok. — Budapest : Nap K., 2013. — 383, [3] p. — (Magyar esszék)

LENGYEL Zsolt, K.: Emigráció, szórvány, hungarológia : válogatott írások, 1985-2012. — Budapest : Ráció, 2012. — 557 p. — (Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének kiadványai ; 4.)

Levélben értesítsen engem! : kortársak Széchényi Ferenc könyvtáralapításáról / [szerk., a leveleket vál. és sajtó alá rend.] Deák Eszter és Zvara Edina. — Budapest : Kossuth : OSZK, cop. 2012. — 279 p.

A Madas József Emlékkonferencia (2002. április 16-17.) válogatott előadásai / szerk. Font Márta és Vargha Dezső. — Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2003. — 183 p. — (Tanulmányok Pécs történetéből ; 15.)

Magyar-francia kapcsolatok, 1945-1990 : források / közread. Kecskés D. Gusztáv. — Budapest : MTA BTK Történettud. Int., 2013. — 840 p. — (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak). (Magyarország a szovjet zónában és a rendszerváltásban)

A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája. [20. köt.], 1800-1850 / szerk. és összeáll. Gráberné Bősze Klára. — Budapest : OPKM, 2013. — 248 p. — (A magyar neveléstörténet forrásai ; 28.)

MAROSI Ernő: romantika Magyarországon. — Budapest : Corvina, 2013. — 174 p. — (Stílusok - korszakok)

MISKOLCZY Ambrus: Milyen nemzetet az emberiségnek? : Kazinczytól Kossuthig, Széphalomtól Turinig. — Budapest : Gondolat, 2012. — 185 p.

NAGY Balázs Vince: Padányi Biró Márton veszprémi püspök 1757-ben készíttetett lélekösszeírása Veszprémről : forráskiadvány. — Veszprém : Veszprém M. Lvt., 2012. — 288 p. + 2 térk. — (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai ; 27.)

A Pécs gazdasága és társadalma a 18-20. században és a Pécs évszázadai című, 2005. évi konferenciák válogatott előadásai / szerk. Kaposi Zoltán, Pilkhoffer Mónika. — Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2007. — 407 p. — (Tanulmányok Pécs történetéből ; 19.)

Pécs szerepe a Mohács előtti Magyarországon / szerk. Font Márta. — Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2001. — 208 p. — (Tanulmányok Pécs történetéből ; 9.)

PLIHÁL Katalin: A Tabula Hungariae ... : Ingolstadt, 1528 : térkép és utóélete az eddigi és a jelenlegi kutatások tükrében. — [Budapest] : OSZK : Kossuth, cop. 2013. — 224 p.

Régió vagy provincia? : Pécs kulturális élete a hatvanas, hetvenes és nyolcvanas években : a 2005. június 6-7-én a Művészetek Házában megrendezett konferencia előadásainak anyaga / [szerk. Pilkhoffer Mónika]. — Pécs : Művészetek Háza : Pécs Története Alapítvány, 2006. — 228 p.

RÓNAY László: Mesterek és legendák. — Budapest : Hungarovox, 2012. — 286 p.

A Seuso-kincs és Pannonia : magyarországi tanulmányok a Seuso-kincsről. 1. köt., Régészet / szerk. Visy Zsolt ; Mráv Zsolt közrem. — Pécs : PTE Régészeti Tanszék : GeniaNet, 2012. — 138, [1] p.

SPEIDL Zoltán: Végállomás: Madeira : királykérdés Magyarországon, 1919-1921. — Budapest : Kairosz, 2012. — 288 p.

SPENGLER, Oswald: Válságok árnyékában : filozófiai írások. — Budapest : Noran Libro, 2013. — 369 p.

SUDÁR Balázs: Pécs 1663-ban : Evlia cselebi és az első részletes városleírás. — Pécs : Pécs Története Alapítvány : Kronosz, 2012. — 178 p. — (Források Pécs történetéből ; 4.)

SURJÁN Miklós: Pécs bibliográfiája, 1960-2005. — Pécs : Pécs Története Alapítvány, 2008. — 606 p.

SZATHMÁRI PAP Károly: Erdély képekben. — Kolozsvár : Kriterion, cop. 2012. — 202 p., [3] fol.

SZUHAY Péter: Sosemlesz Cigányország : "én cigány vagyok - én pedig nem vagyok cigány". — Budapest : Osiris, 2012. — 359 p. — (Magyarország felfedezése)

Társadalmi riport / szerk. Kolosi Tamás és Tóth István György. — 2012. — Budapest : Tárki, 2012. — 378, [1] p.

TÓTH István: A peremvidék világbirodalma. — [Šamorín] : Méry Ratio : Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, 2013. — 458, [4] p. — (Pro minoritate könyvek)

TORONYI Zsuzsanna: Egy budapesti kert történetei. — Budapest : Magyar Zsidó Levéltár, 2013. — 124 p.

TÖMÖRY Márta: Mikor a bábok még istenek voltak. — Pomáz : Kráter, 2012. — 431, [5] p.

Vörös és fehér : a vörös és fehér uralom hátországa : 1919 vidéken / szerk. Nagy Szabolcs. — Veszprém : MNL Veszprém M. Lvt., 2013. — 112 p. — (A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára kiadványai ; 30.)

ZSIDÓ Ferenc: A múlt kisajátítása : magyar, román és cigány közösségek történelemszemléletének összehasonlító elemzése. — Csíkszereda : Pro-Print, 2012. — 302, [1] p.

 

Szombathely, 2015. március 2.

 

 


 
 
Copyright © 2010. Vas Megyei Levéltár. Minden jog fenntartva.